photo
Zabezpiecz swoja przyszłość
photo1
^


O NASPolicealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard” jest instytucją założoną w 1994 roku, ale z tradycjami sięgającymi aż 1986 roku. Początki szkoły przed powstaniem systemu prawnego związanego z tym zawodem w Polsce to działania prekursorskie wynikające z pasji, doświadczeń i zainteresowań związanych z bezpieczeństwem u osób zakładających Bodyguarda.
Szkoła została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 84/94, posiada także uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty decyzją numer 207/03.

Misja


Misją Szkoły jest edukacja służąca szeroko pojętemu porządkowi i bezpieczeństwu, zarówno w państwowych jak i komercyjnych firmach ochrony, a naczelną dewizą jest jednoczesny rozwój ciała i umysłu dla porządku, godności i bezpieczeństwa.

Zadania


Głównym zadaniem Szkoły jest kształcenie słuchaczy w celu przygotowania ich do podjęcia i wykonywania pracy w firmach ochrony, tak na poziomie centralnym jak i samorządowym oraz stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Przyjęty przez nas efektywny system nauczania jest oparty na prostych, lecz skutecznych systemach szkoleniowych, a wiedza jest przekazywana przystępny sposób. Kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczne zastosowanie nauczanych przez nas przedmiotów. Dzięki temu nasi słuchacze wykazują się wysokim profesjonalizmem.
photo3
^

KIERUNEK KSZTAŁCENIAStwarzamy naszym słuchaczom możliwość zdobycia tytułu zawodowego technika ochrony fizycznej osób i mienia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata, tj. cztery semestry. Najbardziej popularny jest system kształcenia zaocznego. Dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie możemy poszczycić się prowadzeniem zajęć na poziomie akademickim wraz ze świetnym przygotowaniem zawodowym. Gwarantuje to wiedza naszych nauczycieli związana z ich pracą zawodową w dziedzinach z których przekazują oni swoją wiedzę naszym słuchaczom

Program nauczania


Program nauczania jest zgodny z zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawą programową kształcenia w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia. Specjalnie dla naszych słuchaczy realizowany program nauczania jest poszerzony o praktyczną wiedzę - której nie można znaleźć w fachowej literaturze - wynikającą z doświadczeń zdobytych przez osoby kształcące w naszej szkole.

Nabędziesz umiejętności


Absolwent nasz będzie potrafił: posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia, organizować oraz realizować ochronę fizyczną osób i mienia, prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny a także perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony, sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji, organizować współprace specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.
Absolwent Bodyguarda zdobędzie wiedzę związaną z powyższymi umiejętnościami wynikającą z doświadczeń naszych nauczycieli. Podejmowane przez absolwentów w ich przyszłej pracy zawodowej działania i decyzje będą oparte na przekazanej im wiedzy praktycznej, dzięki czemu pozwoli im to unikać błędów przytrafiających się osobom opierającym swoją wiedzę tylko na teorii, bez doświadczeń zawodowych.

Uzyskasz tytuł


Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z tytułem Ochrona osób i mienia (oznaczenie kwalifikacji Z.03). Tytuł ten pozwala na wpis na listę kwalifikowanych pracowników. W szkole jest prowadzone szkolenie strzeleckie dzięki któremu można uzyskać zaświadczenie uprawniające do starania się o książeczkę osoby dopuszczonej do posiadania broni służbowej. Słuchacze po zdaniu egzaminu OKE mogą otrzymać tzw. Europass, czyli dokument stwierdzający odbycie kształcenia zawodowego (w języku polskim i angielskim), który jest uznawany na terenie Unii Europejskiej. Po uzyskaniu powyższych uprawnień istnieje możliwość podjęcia pracy w agencjach ochrony na stanowiskach kierowniczych, w przedsiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia, w dowolnym przedsiębiorstwie jako pracownik ochrony oraz założenia swojej własnej firmy ochroniarskiej.
photo2
^

REKRUTACJAJak się zapisać


Wystarczy, że w Punkcie Rekrutacyjnym mieszczącym się w Krakowie przy ul. Krupniczej 3, wypełnisz kwestionariusz zgłoszeniowy do Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard"; oraz dostarczysz dokumenty wymagane do podjęcia kształcenia w szkole, a mianowicie:
1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku mężczyzn także książeczka wojskowa,
3. cztery fotografie,
4. kwestionariusz zgłoszeniowy, który wypełnisz na miejscu w Punkcie Rekrutacyjnym.

Warunki przyjęcia


Warunkiem przyjęcia do szkoły są:
1. dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,
2. niekaralność którą kandydat poświadcza na piśmie,
3. opłata rekrutacyjna w wysokości 80 zł,
4. opłata za rok nauki to 1600 zł płatne jednorazowo lub w ratach semestralnych 2 x 850 zł, ewentualnie w ratach miesięcznych 12 x 150 zł.

Nauka


Szkoła prowadzi naukę w trybie zaocznym. Nauka trwa dwa lata tj. cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie z ustalonym harmonogramem semestralnym. W przypadku zainteresowania kształceniem w systemie dziennym lub wieczorowym odpowiedniej grupy osób jesteśmy gotowi uruchomić kształcenie w tych systemach.
^

KONTAKT


Policealna Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard”
ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków
tel. 12 422 30 68
mail: zapisy@apeiron.edu.pl
nasz facebook

Punkt Rekrutacyjny czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

NASZ PATRON


photo